Privacy

Test de spligaziun aladô dl decret de lege di 30.06.2016 nr. 196 „Codesc dla proteziun di dac“

Aladô dl art. 13 dl decret de lege nr. 196 di 30 de jügn 2003 Ves INFORMUNSE che la Firma ZP GmbH elaborëia dac personai de cliënc y fornidus sciöche ince de porsones che ti á dé de süa bona i dac personai (de porsona, tres telefon, tres FAX o tres e-mail), sciöche ince dac ciafá tres la registraziun sön nosta plata web, y ince de porsones de chëres ch’i un surantut i dac da d’atri, por ejëmpl canch’al vëgn tut sö dac esterns por informaziuns comerziales o canch’al vëgn surantut listes publiches y.i.i. Te chësc ultimo caje se tratera ma de dac personai generai.

Nosta firma garantësc aladô dles desposiziuns de lege che l’elaboraziun de dac personai vëgn fata tignin cunt di dërc y dles libertés fondamentales sciöche ince dl respet dl interessé, ciaran dantadöt de mantigní socrëc i dac personai, l’identité personala y le dërt de proteziun di dac personai.

Traverc y fins dl’elaboraziun de dac:

  • tigní ite i dovëis de lege, i decrec, les normes comunitares y ince les leges ziviles y tributares;
  • tigní ite i dovëis odüs dant dai contrac cun i interessá;
  • podëi fá chës operaziuns che taca adöm cun l’ativité comerziala de nosta aziënda, sciöche scrí fora statistiches internes, fá fatures y tigní la contabilité de cliënc y fornidus;
  • fins comerziai, sciöche mené fora informaziuns sön nüsc laurs y material de reclam (tres posta, fax y e-mail), marketing y analises de marcé;
  • se sconé dales ghiranzes de d’atri y aministré i impëgns;
  • fá assiguraziuns, dantadöt assiguraziuns sön i credic.
Publicaziun y defujiun di dac:

Por i fins nominá dessura, vëgn Üsc dac personai mená inant sc’al é debojëgn:

  • a aministraziuns y autorités publiches, sc’al é odü dant dala lege;
  • a banches cun chëres che nosta firma á da nen fá por l’aministraziun de ghiranzes y impëgns y por intermediaziuns da ciafé credic;
  • a dötes les porsones fisiches y/o iuridiches, publiches y/o privates (ofizi iuridics, aministratifs y por les cutes, comerzialis?, tribunai, ciamenes dl comerz y i.i.) sc’al é debojëgn o sc’al é d’ütl por nosc laur.
  • a fornidus/produturs, sc’al é debojëgn por registré i produc.


    I dac personai che vëgn elaborá da nosta firma ne vëgn nia divulgá.

Sort d’elaboraziun di dac:

L’elaboraziun pó gní fata cun o zënza l’aiüt de EDV, a vigni manira cun mesi automatics y tol ite dötes les prozedöres nezesciares por l’elaboraziun de dac odüdes danfora dal art. 4, coma 1, lëtra a) dl decret de lege nr. 196 di 30 de jügn 2003. Te vigni caje vëgn l’elaboraziun di dac fata tignin ite les normes de segurëza che garantësc süa segurëza y le mantignimënt dl socrët.

Dërc di interessá:

La lege sön la proteziun di dac ti dá la poscibilité al interessé da s’anuzé de cer dërc aladô dl art. 7. En particolar ál le dërt da ciafé informaziuns, sce y ci dac che é dan man sura d’ël y da ciafé informaziuns tleres sura chisc dac, de gní alsavëi olá ch’ai é gnüs tuc, la gauja y le fin de süa elaboraziun, sciöche ince informaziuns sön le proprietar y le responsabl dl’elaboraziun y dles porsones y dles categories de porsones a chëres che chisc dac podess ti gní mená.

L’interessé á le dërt da atualisé sü dac, da i retifiché y da i ajunté sciöche ince da dé l’inciaria ch’al vëgnes sgumé i dac, da i bloché y da i trasformé te dac anonims, tl caje che l’elaboraziun vá cuntra les desposiziuns de lege. Sc’al á na dërta gauja, ál ince le dërt da se paré - daldöt o en pert - cuntra l’elaboraziun de sü dac, y zënza na dërta gauja, sce i dac vëgn adorá por fins comerziai, por mené fora material de reclam, por la venüda direta, por inrescides de marcé o de minunga.

L’interessé, o na porsona inciariada da d’ël, pó se fá avarëi i dërc aladô dl art. 7, menan na domanda al responsabl dl’elaboraziun di dac – ZP GmbH de Gabriel Palfrader, Str. Val dai Tamersc 31, 39030 Al Plan de Mareo (BZ) – cun na lëtra racomanada o menan na e-mail a gabriel@zhp.bz.

Titolar dl’elaboraziun di dac:

ZP GmbH
des Gabriel Palfrader
Str. Val dai Tamersc 31
39030 Al Plan de Mareo (BZ)

Ofize: +39 0474 50 68 06
Zelular: +39 348 41 24 277 (Gabriel Palfrader)

E-mail:
gabriel@zhp.bz
PEC: info@pec.zimmereipalfrader.com

Part. IVA.: 02900690211